PODPORNIKI

Republika Slovenija

Ministrstvo za javno upravo

NASLOV PROJEKTA: Preoblikovanje NVO
OBDOBJE IZVAJANJA: 2018 – 2019
STATUS: V teku.
FINANČNA PODPORA: Projekt financira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

NAMEN:
Namen javnega razpisa je subvencioniranje trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. Projekt Preoblikovanje NVO tako subvencionira dve delovni mesti v projektnem konzorciju (Vodja projektov (prijavitelj Združenje Sezam) in Specialist za digitalni marketing (partner Društvo konceptov, so.p.). Partnerski konzorcij, ki skupaj ponuja storitev za krepitev NVO sektorja, izvaja celostne prenove prostorov mladinskih centrov (MC) oz. nevladnih organizacij (NVO) skozi izobraževalne delavnice z udeležbo, ki so zaradi uporabe sodobnih metod ponovne uporabe cenovno dostopne za mladinski in NVO sektor, hkrati pa vzpodbuja neformalno učenje in aktivno preživljanje prostega časa med (mladimi) uporabniki/naročniki.

CILJI:
Prek projektnega partnerstva in pridruženih partnerjev prispevati k povezanemu, stabilnemu, manj razdrobljenemu ter trajnostno naravnanemu NVO sektorju.
Ponujanje celostnih in delnih prenov prostorov MC in NVO kot odziv na potrebe obeh sektorjev po možnostih za kakovostno in cenovno dostopno storitev prenov prostorov za dobro razvit, učinkovit in inovativen NVO sektor.
Prek trajnostno naravnanih delovnih mest Vodja projektov in Specialist za digitalni marketing doseči večjo profesionalizacijo obeh organizacij za večje prevzemanje javnih storitev.

REZULTATI:
Izdelana vsaj 1 predstavitvena ponudba in poslana vsaj 50 prepoznanim potencialnim MC/NVO v Sloveniji.
Prenovljeni vsaj 4 prostori MC/NVO v Sloveniji.
Izdelan prvi paket gradiv (portfolio) prek dokumentiranja procesa prenov v MC/NVO.
Vsaj 7 dodatnih načinov financiranja (razpisi/sponzorji/ donatorji/druga sredstva).
Izdelan celosten paket gradiv za nadaljevanje projektne ideje.

AKTIVNOSTI:
Pridobivanje novih naročnikov storitve v MC/NVO.
Celostne prenove prostorov in urbane opreme.
Povečevanje tržnega segmenta prek inovativnih marketinških pristopov.
Uvajanje novih (inovativnih) metod iskanja financiranja, ki bodo temeljile na atraktivnih prezentacijskih gradivih, zbranih tekom prenov.

NASLOV OPERACIJE: Preoblikovalnica
OBDOBJE IZVAJANJA: 2017 – 2018
STATUS: Zaključen.
FINANČNA PODPORA: Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NAMEN:
Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih. Namen operacije “Preoblikovalnica” je vzpostavitev in zagon dejavnosti podjema ter zaposlitev ranljive skupine (invalid 3. stopnje).

CILJI:
Z vzpostavitvijo podjema Preoblikovalnica spodbujati nastanka novih socialnih podjetij z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu.
Z zagonom dejavnosti podjema Preoblikovalnica spodbujati oblikovanje inovativnih izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu.
Z zaposlitvijo ranljive skupine ustvariti nova delovna mesta in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva ter povečati socialno vključenost zlasti ranljivih skupin.

REZULTATI:
Vzpostavljen podjem Preoblikovalnica in zagon njegovih dejavnosti.
Zaposlitev ranljive skupine (invalid 3. stopnje).
Izvedene glavne aktivnosti za uspešno delovanje podjema (vzpostavitev mizarske delavnice, odvoz materiala, popravljanje pohištva, nadcikliranje, izdelava unikatnih izdelkov, trženje, mreženje).

Evropska unija

Evropski socialni sklad

NASLOV OPERACIJE: Profesionalizacija Preoblikovalnice
OBDOBJE IZVAJANJA: 2019
STATUS: V teku.
FINANČNA PODPORA: Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NAMEN:
Namen operacije “Profesionalizacija Preoblikovalnica” je opolnomočiti zaposlenega (invalid 3. stopnje) z dodatnimi znanji na področju poslovanja podjetja in novih tehnik produkcije za razširjanje storitve podjetja.

CILJI:
Izvedba programa mentoriranja za zaposleno osebo iz ranljive skupine, ki zajema področji organizacije in produkcije.
Nova zaposlitev na področju organizacijske strukture, ki bo zagotovila vsaj pet dodatnih virov financiranja za trajnostno kadrovsko in finančno rast podjetja.
Aktivacija dveh prostovoljk iz ranljivih skupin v dejavnosti socialnega podjetja.
Aktivirali bomo vsaj 30 mladih od tega vsaj tri pripadnike ranljivih skupin v dejavnosti našega socialnega podjetja.

REZULTATI:
Večja tržna naravnanost podjetja.
Izboljšanje idejne in trajnostne naravnanosti produkcije.
Dodatna tehnična usposobljenost kadrov.
Izboljšana digitalna prisotnost podjetja.

NASLOV PROJEKTA: Eko Re-use camp (ERC)
OBDOBJE IZVAJANJA: 2018
STATUS: Zaključen.
FINANČNA PODPORA: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

NAMEN:
Z organizacijo prvega ERC v Ljubljani je namen projekta pridobiti različne (mlade) oblikovalce, jih opolnomočiti z ročnodelskimi znanji in skupaj z njimi razviti inovativne rešitve za delo z lesom kot odpadnim materialom, s čimer promoviramo trajnostne načine ravnanja z odpadnimi materiali v oblikovanju in spodbujamo koncepte alternativnih načinov trajnostnega razvoja.

CILJI:
Pridobiti različne (mlade) oblikovalce in skupaj z njimi razviti inovativne rešitve za delo z lesom kot odpadnim materialom (npr. palete, odpadni kosi pohištva).
Promocija konceptov alternativnih načinov trajnostnega razvoja (krožno gospodarstvo, ponovna uporaba, nadcikliranje).
Pridobivanje kompetenc na področju obdelave različnih materialov.
Izmenjava znanja s strani mentorjev in (mladih) udeležencev za pridobivanje strokovnih in tehničnih znanj o poteku procesa ponovne uporabe.
Ozaveščanje o varovanju okolja in promocija trajnostnih načinov ravnanja z odpadnimi materiali med (mladimi) udeleženci in širšo javnostjo za spreminjanje vedenj posameznikov.

REZULTATI:
8 oblikovalcem približati in omogočiti vpogled v delovne procese izdelave prototipnih produktov z metodami ponovne uporabe (od ideje do realizacije prototipa).
Izdelava 6 izdelkov (prototipov), izdelanih s strani (mladih) oblikovalcev.
Izdelava 6 predstavitvenih gradiv s strani udeležencev.
Razstava prototipov izdelkov (Fakulteta za dizajn, Center kulture Španski borci).
Dvig ozaveščenosti ciljne skupine o aktualnih in inovativnih načinih reševanja problematike odpadnih materialov, predvsem paletnega pohištva (nadcikliranje).

Naložba v vašo prihodnost

Evropska unija

Sezam

Združenje mladih, staršev in otrok

NASLOV PROGRAMA: Štepcival
OBDOBJE IZVAJANJA: 2017 – 2019
STATUS: V teku.
POVEZAVA NA SPLETNO STRAN: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/urad-za-mladino/
FINANČNA PODPORA: Urad za mladino Mestna občina Ljubljana

NAMEN:
Namen 3-letnega programa je prek aktivnosti skupaj z mladimi ustvariti javni urbani prostor, imenovan “Četrtna oaza”, ki ga bomo zapolnili z različnimi (mladinskimi) vsebinami. S tem si bodo mladi pridobili nova znanja in kompetence na področju organizacije, izvajanja aktivnosti, mladinskega uličnega dela ter projektnega učenja.

CILJI:
Popraviti in postaviti urbano opremo z mladimi v lokalni skupnosti Štepanjsko naselje (2. leto).
Ustvariti javni fizični prostor – Četrtno oazo – za mlade z mladimi v Štepanjskem naselju (3. leto).
Diseminacija dobre prakse skupnostnega dela za nadaljnje delo v lokalnih okoljih (3. leto).
Promocija načel trajnostnega razvoja, medgeneracijske solidarnosti, socialnega vključevanja in povezovanja inštitucij.
Delo na javnih površinah, športno in kulturno dogajanje, neformalno izobraževanje in skrb za okolje.

REZULTATI:
Izdelan koncept urbane infrastrukture za mlade.
Fizična vzpostavitev/popravilo urbane opreme za mlade v Štepanjskem naselju.
Vzpostavljena Četrtna oaza, kjer se odvijajo skupnostni dogodki za mlade.
Povezovanje lokalnih organizacij v Štepanjskem naselju za oživitev (mladinskih) aktivnosti.

NASLOV PROJEKTA: Klopca tour #2
OBDOBJE IZVAJANJA: 2019
STATUS: V teku.
POVEZAVA NA SPLETNO STRAN: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/urad-za-mladino/
FINANČNA PODPORA: Urad za mladino Mestna občina Ljubljana

NAMEN:
Projekt Klopca tour spodbuja aktivno participacijo mladih za urejanje (lastnih) prostorov in njihovemu oživljanju. Projekt temelji na soustvarjanju različnih aktivnosti in dogodkov skupaj z mladimi, s čimer spodbujamo, da mladi vstopijo v aktiven proces učenja organizacije, prevzemanja odgovornosti in prepoznavanja lastnih potreb.

CILJI:
Urejanje javne infrastrukture za aktivno preživljanje prostega časa mladih.
Aktiviranje mladih z občasno organizacijo (ne)strukturiranih lokalnih mladinskih aktivnosti v lokalnem okolju Moste.
Promocija načel trajnostnega razvoja, medgeneracijske solidarnosti, socialnega vključevanja in povezovanja inštitucij.
Delo na javnih površinah, športno in kulturno dogajanje, neformalno izobraževanje in skrb za okolje.

REZULTATI:
Izvedba kreativnih delavnic oz. popravil urbane opreme na javnih površinah v Mostah po principih nadcikliranja, ponovne uporabe in “naredi si sam”.
Pomoč pri izvedbi skupnostnih dogodkov (Pobratenje Most in Bronxa, dogodki v ČS Moste in Moste Open #2 skupaj s Centrom kulture Španski borci).

NASLOV PROJEKTA: Klopca tour
OBDOBJE IZVAJANJA: 2018
STATUS: Zaključen.
POVEZAVA NA SPLETNO STRAN: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/urad-za-mladino/
FINANČNA PODPORA: Urad za mladino Mestna občina Ljubljana

NAMEN:
Projekt Klopca tour spodbuja aktivno participacijo mladih za urejanje (lastnih) prostorov in njihovemu oživljanju.

CILJI:
Urejanje javne infrastrukture za aktivno preživljanje prostega časa mladih.
Aktiviranje mladih z občasno organizacijo (ne)strukturiranih lokalnih mladinskih aktivnosti v lokalnem okolju Moste.
Fizično urejanje parka in organiziranje (ne)strukturiranih aktivnosti kot zaključni dogodek v lokalnem okolju Moste.
Promocija načel trajnostnega razvoja, medgeneracijske solidarnosti, socialnega vključevanja in povezovanja inštitucij.
Delo na javnih površinah, športno in kulturno dogajanje, neformalno izobraževanje in skrb za okolje.

REZULTATI:
Dva urejena javna prostora za mlade v lokalnem okolju Moste.
Izvedene občasne lokalne mladinske aktivnosti za mlade in z mladimi v lokalnem okolju Moste.
Soorganizacija pri izvedbi zaključnega dogodka Moste Open skupaj s Centrom kulture Španski borci.

ZRSZ

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje

Vzajemna z donacijami podpira delovanje Preoblikovalnice.